सेवाधर्मः

सेवाधर्मः किम स्वरूप अस्ति। महाभारते सेवाधर्मस्य परिभाषा वर्तते यथा विप्रियं नाचरेत् तस्य एषा सेवा समासतः जनः अन्येषां प्रियम् कुर्यात सः कथमपितेषां विप्रियम् नाचरेत्। ईदृशी सेवा एव प्रमुख धर्मः येषाम् ते विरलाः जनाः सन्ति।

सेवाधर्मस्य गहनत्वम्

धन प्रत्त्यर्थ सेवकाः स्वामिनः सेवां कुर्वन्ति। भर्तृहरिः सेवकस्य धर्मम् अतीव गहने मन्यते भृत्याः सेवाभावेन् स्वामिनम् सम्पत्तौविपत्तौ अपि च सेवन्ते। कुकुराः अपि स्वामिनं सेवन्ते सेवकाः अहनिशम् सर्वदा स्वामिनः सेवां कुर्वन्ति परं सेवां कृत्वा न जल्पन्ति। ते स्वामिपाद भूले एव स्वसुखं मन्यते।

देश सेवा:

महापुरुषाः देश सेवाम् एवं परमं धर्म मन्यते समाजसेवी दीन जनान सेवते । सः सदा विनम्रः भवति। सः महाव्रतः बहुजन हिताय बहुजनं सुखाय निःस्वार्थ भावेन कार्यम् करोति। समाज सवो एकः महान् व्रतः अस्ति । तस्य व्रतस्य पालनं कर्त्तव्य भावनया क्रियते मातृ सेवा, पितृ सेवा अतिथि सेवा, गुरु सेवा च सेवाधर्मे अन्तर्हिताः सन्ति। अस्माभिः उपशान्तभावेन क्षमाभावेन च सर्वविधा सेवा विधातव्या।