सत्यमेव जयते नानृतम

सत्यमेव जयते नानृतम इति सारवती सूक्तिः अस्ति। तथ्यं सत्यं उच्यते असंत्य च अनृतं इतिकथ्यते। सत्यात परः कश्चिदपि धर्मः नास्ति। अस्य विषये मनुनः निर्दिष्टा

‘सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात न ब्रूयांत, सत्यमप्रियम ।

प्रियं च नासृतं ब्रयादेश धर्मः सनातनः ॥

महाराजेन हरिश्चन्द्रेण जीवनपर्यन्त सत्यस्य आराधनां कृतम सः सत्यस्य रक्षणार्थम् स्वच्छकारस्य कर्मम अकरोत् धर्मपत्नीपुत्रं च कर्मकर: सेवकौः व अभयवतम् कि सत्यं न त्यक्तवा धर्मस्य रक्षणं अकरोत अतः सः अद्यापि अमरः अस्ति च युगेयुगे सः जीवस्यति ।

मिथ्यावादी जन कोऽपि विश्वास न करोति तस्य उपहास भवति। समाजे सः निन्दितिः जीवनं जीवति तिरस्कार च लभति। सत्यं पुनः एकरूपसत् सदैव विजयं आप्नोति महात्मागान्धिनाः सत्यमार्गे चलित्वा ‘स्वतंत्रता इति दुष्करं फलं अलमत् सत्यं तेन अस्रं इति सहायक अभवत्। सत्यवादिनः एवं यथार्थवक्तारः इति कथ्यन्ते। सत्यपरायणानाम् इह लोके परलोके चापि नास्ति दुःखम् भवति। अतः सत्यदेव जयते नानृतम् इति सदाचारें प्रतिपायन्ती सूक्तिः विजयतेतराम्।