महात्मा गांधी

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी मम् प्रिय नेता अस्ति। तस्यं जन्म १८६९ तमे • खीष्टाब्दे अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिनाङे पोरबन्दर नामके स्थाने अभवत्। तस्य पिता श्री कर्मचन्द्र माता च श्रीमती पुतलीबाई आसीत्। सः पितुः चतुर्षु अपत्येषु कनिष्ठः आसीत् ।

शिक्षा:

महात्मा गाँधी स्वदेशे विद्यालयात मैट्रिक पर्यन्तम् अधीतवान् तदन्तर बैरिटर परीक्षाम् इंग्लैण्ड देशे उत्तीर्णवान्। विदेशगमनात् पूर्वम् सः मातुः सम्मुखं मांस-मदिरा-दुराचार. वर्जनाय प्रतिज्ञातवान्। एताः प्रतिज्ञाः सः स्वप्नेऽपि न उल्लंधितवान्।

कार्याणिः –

अफ्रीका मध्ये अभियोगः निरीक्षणःकाले गाँधी महोदयः भारतीयेः सह आंग्लानाम् दुराचरणं दृष्ट्वातत्रैव सत्याग्रहस्य आन्दोलनं आरभत्। तत्रं कारागरे निरुद्धः । भारतम् आगत्य स्वदेशम् स्वतंत्र कारथितुम् अत्रादि सः सत्याग्रहस्य शंखनादाम् अनादयत्। सः षऽवर्षपर्यन्तम् कारागारे निक्षिप्तः परमं अन्ततोगत्वा असौ अहिंसया आंग्लाम् भारतोत् निष्कासन सफलो जातः ।

प्राणत्यागः

गाँधी महोदयः विश्वजन हिताय देशरक्षायै सत्यस्य अहिंसायाः च माध्यमेन् आन्दोलन कुर्वन स्व प्राणान् समपर्यत् ।