मम जीवनस्य लक्ष्यं

संस्कृतस्य प्रचार: प्रसार: एव मम जीवनस्य लक्ष्यम् अस्ति। अद्द संस्कृतस्य दयनीया दशा वर्तते। अहं जीवनस्य सम्पूर्णा शक्ति दत्वा अस्य गौरवश्य पुनः प्रतिष्ठित प्रयत्नम् करिष्यामि इति एवं मम् जीवनस्य लक्ष्यम् अस्ति।

लक्ष्यस्य पूर्ति: योजनां बिना न संभवति। भारतस्य एक्यार्थम् संस्कृतस्य राष्ट्र भाषात्वे स्वीकरण अनिवार्यम् अस्ति। न अन्या कापि भाषातत्कार्य कर्च शक्नोति। सर्वप्रथमं संस्कृतम् परस्पर संभाषणस्य भाषा भवेत् इतिलक्ष्यं करणीयम्। तदर्थ संगटन रचना करणीया।

कोणे कोणे संस्कृत हिताय संलग्नानां पुरुषाणां संधा: स्थापनीया:। तेषां सधानाम् माध्ययेन् शिविराणाम् आयोजनं भावेत् योषु संस्कृत भाषाया: व्यवहारिक प्रयोग: शीक्षणीय:। अधुनायथा कर्नाटक प्रदेशस्य भट्दूर ग्रामस्य स्थिति: वर्तते। यत्र सामान्यजने संस्कृत भाषायां एवं सर्व व्यवहारं करोति तादृशी स्थिति सम्पूर्ण ग्रा भवेत्। एतदर्थम् अही प्रयत्नम् करिश्यामि।

मम् प्रयास: भविष्यति यत अस्मिन् एवं जन्मानि लक्ष्यपूर्ति भवेत्। यदि किमपि न्यूनं तिष्ठेति तथा जन्मांतरे अपि एतदेव लक्ष्यं पूरयितु प्रयत्न करिष्ये येन् तत् न्यूनेमपि दूरी भवेत्।