पर्यावरण प्रदूषण

पर्यावरणस्य प्रदूषण समस्या अघुना राष्ट्रीय समस्या अस्ति । तेन जन-स्वास्थस्य हानिः भवति। अस्याः समस्याः निवारणाय वृक्षारोपणम् प्रमुखः उपायः अस्ति। वृक्षारोपणेन वातावरणम् वायुमण्डलं च शुद्धम् भवति। नवीन वृक्षाणाम् आरोपणम् अतीव लाभदायकं अस्ति । तेन पुष्पाणि फलानि विवधाः औषधयः च प्राप्यन्ते।

वृक्षाः वायुमण्डलं निर्मलं कुर्वन्ति । ते नगराणां ग्रांमाणां शोभां सौन्दर्य च वर्धयन्ति। वृक्षाः सर्वतः अस्माकम् उपकारकाः सन्ति । ते भवन निर्माणाय काष्ठं प्रयच्छन्ति। भवनेषु फर्नीचर उपकरण निवृक्षाः एवददाति। वातावरणे मलिघूमम् विषाक्त गैसादीनि ते एव हरन्ति । ते अस्माक कृते छायां आनयन्ति।

पर्यावरण रक्षार्थम वृक्षारोपण दिवसः आयोज्यते। विद्यालयेषु छात्रेषु एकैक वृक्ष आरोपयति । आरोपितरय वृक्षास्य रक्षायाः सर्वधनस्य च दायित्व तस्य छात्रस्य एव भवति। सर्वेः नागरिकः वृक्षा आरोपणीयाः। तेषा रक्षा एवं संवर्धन च करणीयम्। पर्यावरणस्य प्रदूषण समस्या निवारणाय अस्माकं नैतिकतम एवं कर्त्तव्यम् अस्ति।