गणतंत्र दिवस:

  • महत्वम्
  • पूर्ण स्वतंत्रस्य घोषणा
  • राजधान्यां समारोहा:

महत्वम्

प्रतिवर्षम 26 जनवरी दिनांके भारतीयै: गणतन्त्र दिवस मान्यते। 1950 ख्रीष्टाब्दे अस्मिन् दिने स्वतंत्र भारतस्य संविधानं आरब्धं जातं। डॉ राजेंद्र प्रसाद: स्वतंत्र भारतस्य प्रथमो राष्ट्रपति: निर्वाचित: अभवत।

पूर्ण स्वतंत्रस्य घोषणा

स्वतंत्रताया: आंदोलन काले १९२९ तमें ख्रीष्टाब्दे लवपुरे रावी तटे जवाहरलाल नेहरू महोदयानां सभापतित्वे कांग्रेस दलस्य अधिवेशनम् अभवत। अत: स एव दिवस: संविधान अपि आरंभ दिवस: विशेष महोत्सव रूपेण मान्यते। भारतस्य राजधान्याम् अयमुत्सव: इंडिया गेट इत्याख्ये स्थाने भवति। राष्ट्रपति महोदयराजकीयं रथभारूहा विशालजनसमूहस्य मध्ये आयाति। राष्ट्रध्वज च उत्तोलयति। स्थल नभ जल सैनिका: सैनिक रीत्यातम् अभिनंदनंति।

राजधान्यां समारोहा:

तत: सभायात्रा भवति तत्र सशस्त्र सैनिका:, प्रदेशानाम विशेष्टा: स्वरूप रचना लोक नर्तका: गायकाश्च सम्मिलिन्ति। इमं महोत्सवं दृष्टुं दूरतो जना: समागच्छन्ति उल्लासम च अनुभवंति।